Elektromechanické stroje

Hlavní částí nového řídícího systému je servomotor ovládaný servoregulací, která na základě signálu z řídící jednotky pohání šroub stroje. Horní pevný příčník může být nahrazen nově vyrobeným příčníkem nebo je stávající příčník upraven pro montáž nového snímače síly. Signál ze snímače síly je zpracován řídící jednotkou.

V režimu, kdy je příčník stroje regulován na konstantní nárůst zatížení v základních jednotkách N/sec, je hodnota snímače síly použita jako zpětná vazba regulačního algoritmu a na základě vyhodnocení je pomocí regulace servomotoru upravováno zatížení vzorku.

Během modernizace elektromechanických zkušebních strojů provádíme úplnou výměnu následujících částí (⇐ na obr. zvýrazněny):

  • Snímač síly včetně montážní příruby
  • Nový servomotor včetně převodů a řemene
  • Snímač otáček šroubu pro přesnější měření polohy příčníku

Původní měřící elektronika je plně nahrazena novou. Nová řídící jednotka včetně regulace pohonu bývá umístěna v samostatné skříni mimo stroj.

Nové možnosti řízení posuvu stroje

Po modernizaci lze na stroji využít následující režimy zatěžování včetně jejich kombinací:

  • Konstantní posuv na zvolenou pozici, zatížení nebo deformaci měřenou extenzometrem a to s volitelnou rychlostí v základních jednotkách mm/sec,N/sec.
  • Regulace konstantní pozice příčníku nebo zatížení vzorku po zadanou dobu.
  • Cyklické zatěžování s průběhem sinus, trojúhelník, obdélník a trapezoid s možností nastavení frekvence a amplitudy pomocí dvou mezí a to v základních jednotkách mm a N.

Detaily realizace modernizace stroje

Detail montáže nového servopohu na rám stroje TT2300. Dle výkonu motoru, požadovaného zatížení a rychlosti posuvu je zvolen převodový poměr řemenic, případně se motor doplní o převodovku.

Detail montáže přídavného snímače otáček kuličkového šroubu u stroje TT2300. Ve standardním provedení jsou snímany otáčky motoru a ty jsou přepočtem převedeny na hodnotu posuvu příčníku.

Pro dosažení přesnějšího měření posuvu lze dodatečně umístit na stroj snímač otáček šroubu tak, aby byly eliminovány chyby měření vzniklé v převodech pohonu.

Detail montáže snímače síly (vyobrazen snímač KAF 100kN) pomocí příruby na příčník stroje.

Možnost využití stávajích čelistí a přípravků pro upnutí vzorku, včetně dodávky nového příslušenství.

Pozn: V uvedeném popisu funkce a vyobrazení instalace se jedná o modernizaci stroje TT2300 z bývalé NDR. U strojů jiných značek se může provedení modernizace lišit.